GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 1 - 25

1/ Khai thị : Văn tự lời nói chẳng có nghĩa thật.

2/ Tham thiền ảnh hưởng nặng đầu tức ngực khó thở ?

3/ Tham thiền có phải tu mù không ?

4/ Phi nhân duyên, phi tự nhiên là nghĩa vô sanh (giảng kinh Lăng nghiêm).

5/ Sanh tử luân hồi do đâu mà có (giảng hai thứ chiêm bao) ?

6/ Phật-tánh khác với tâm chúng sanh như thế nào ?

7/ Tại sao phải tham thoại đầu mới được ngộ ?

8/ Sự chỉ trích đối với thiền tông của xã hội thì nên làm thế nào ?

9/ Chơn không diệu hữu là nghĩa gì ?

10/ Tại sao bị tẩu hỏa nhập ma ? Kể chuyện vị Tăng đắp lộ.

11/ Làm sao thực hành tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên ?

12/ Vô môn quan làm sao qua ?

13/ KT đường lối thực hành tham TST ?

14/ Trình công phu : Câu thoại đầu tự động tuôn ra âm thanh lớn như máy cassette là sao ?

15/ Tại sao người tu hành chân chính phải phá ngã chấp ?

16/ Thắc mắc sao tham thiền nhiều năm không khởi được chân nghi ?

17/ Sợ tham sai thành bệnh, cầu khai thị ?

18/ Không tụng Kinh vun bồi phước báo có ảnh hưởng gì tới tham thiền ?

19/ Xin xác tín : Tin tự tâm, tin Pháp-môn, tin có người mắt sáng.

20/ Phật nói tam bất năng con không hiểu ?

21/ Lời Phật, Tổ và lời Sư-phụ không có dối gạt, tại sao con không hiểu ?

22/ Khi tham và khán có nghi tình bị mệt, có thể ngưng hỏi câu thoại được không ?

23/ Xin Sư-phụ khai thị cách ngồi và đều thân để khỏi sanh bệnh.

24/ Vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ con chưa hiểu ?

25/ Mình đau nhức, áp huyết thấp, uống thuốc không khỏi… xin khai thị ?

https://www.youtube.com/watch?v=VCUnGNQWdw8#action=share

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 1 - 50

26/ Sao Kiến-tánh không gọi là Phật mà gọi là Tổ ?

27/ Điểm thiết yếu của Thiền-tông là “nhìn”, Xin khai thị ?

28/ Tin tự tâm đối với Pháp-môn tham thoại đầu ?

29/ Tại sao chưa tin tự tâm đầy đủ ?

30/ Khai thị nghĩa chữ Phật ? (phần đầu) – (phần cuối)

31/ Tu mà không học là tu mù, học mà không tu thành vô ích ?

32/ Khai thị ngón tay chỉ Mặt-trăng (quan điểm của Phật-giáo).

33/ Giảng tánh thấy trong kinh Lăng Nghiêm : (phần đầu) – (phần cuối).

34/ Khai thị nghĩa thoại đầu ?

35/ Trình công phu, sợ bị lạc.

36/ Khai thị trước khi có câu thoại, chưa có cho là ?

37/ Người mới phát tâm trình cái bất an, SP giảng Qui-y Tam-bảo.

38/ Trình kiến giải về tình trạng Phật ngồi 49 ngày dưới cội Bồ-đề.

39/ KT: Cơ bản thực hành tham TST.

40/ Thiền mà SP dạy thuộc Phái nào trong 5 Phái-thiền ở TQ ?

41/ Tham thiền có ảnh hưởng công việc đời sống hằng ngày không ?

42/ Thế nào là 6 căn, 6 trần và 8 thức ?

43/ Thế nào là tin tự tâm, thế nào là tham thoại đầu ?

44/ Thế nào là hàng phục vọng tâm, an trụ chân tâm ?

45/ Phật-tánh vốn đầy đủ, sao Lục-tổ kiến Tánh phải nhờ người khác viết ?

46/ Nghi-tình và Chánh-kiến giống hay khác nhau ?

47/ Trình công phu nhức đầu tức ngực, Xin SP khai thị ?

48/ Trình công phu nhìn thẳng vào chỗ không có đối tượng.

49/ Trình công phu thô tâm dụng.

50/ Trình công phu nhấn mạnh cuối câu tham 3 lần.

https://youtu.be/VCUnGNQWdw8

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 1 - 75

51/ Phân biệt hồ nghi, chánh nghi ?

52/ Dùng cái không biết để tu, sao SP cái gì cũng biết ?

53/ Mở mắt chiêm bao, đối với thiện ác phải như thế nào ?

54/ Trình : Càng công phu càng biết nhiều nên tin tự tâm không đủ.

55/ Nhìn vào chỗ không biết của bộ não thì rõ ràng là bổn lai vô nhất vật ?

56/ Giảng kinh Lăng Nghiêm : (phần đầu) – (phần cuối).

57/ Con muốn biết vấn đề tham thiền miêm mật.

58/ Trình : Thấy có chướng ngại về thân, xin SP khai thị ?

59/ Trình : Tham đắc lực thấy cảnh giới, xin SP khai thị ?

60/ Trình công phu về cái nhìn, xin được khai thị thêm ?

61/ Hỏi câu thoại liên tục hay chờ yếu mới hỏi tiếp ?

62/ Xin khai thị về thiền bệnh ?

63/ Tham thiền với Bát-nhã có tương ưng không ?

64/ Lời cảnh tỉnh của một hành giả, SP giảng căn bản Phật-pháp.

65/ Trình : Lợi ích của tham thiền và nêu 3 thắc mắc.

66/ Xuất gia có thể giải thoát khỏi sinh lão bệnh tử không ?

67/ Tham thiền có cần nhắm mắt không ? (phần đầu) – (phần cuối)

68/ Lúc tham thiền con tìm chỗ đen tối không được, xin khai thị ?

69/ Tham thiền có phải tu mù ?

70/ Giải thích : Lục căn hữu dụng.

71/ Sự khác biệt giữa Thiền & Giáo ?

72/ Giải thích về hữu học và vô học.

73/ Như-lai-thiền & Tổ-sư-thiền, giảng kinh Đại-thừa liễu nghĩa ?

74/ Sự truyền thừa của TST ?

75/ Tham thiền có lọt vào cảnh giới Ma không ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 1 - 100

76/ Khai thị về nghi tinh.

77/ Có nên tham thiền trong khi làm việc không ?

78/ Tham một hồi thì nhức đầu, xả thì hết. Xin SP khai thị ?

79/ Chúng thỉnh SP về Việt-nam.

80/ Khai thị về việc xây dựng Thiền-đường.

81/ Sự khác biệt giữa thiền Quán-tưởng & thiền Tổ-sư ?

82/ Tu TST chưa kiến Tánh, chết đi về đâu ?

83/ Lúc tham thiền có cần biết tinh tấn hay không ?

84/ Giảng phẩm An Lạc Hạnh, tư cách Giảng-sư ? (phần đầu) – (phần cuối)

85/ Làm sao phân biệt được tà chánh ?

86/ Đọc Kinh có cản trở việc tham thiền không ?

87/ Tham, chiếu cố, khán khác nhau như thế nào ?

88/ Hỏi và nhìn một lượt không được ?

89/ Trước dạy tu động, sau dạy tu tịnh là tại sao ?

90/ Đường lối thực hành tham TST ?

91/ Người sắp chết được nghe niệm Phật có được xóa tội ngũ nghịch ?

92/ Có phải nhìn cho thắc mắc “ta là cái gì” không ?

93/ Có nhiều sách viết về TST con đọc thấy là lạ, Xin SP khai thị ?

94/ Tạp niệm nỗi lên hoài phải làm sao ?

95/ KT cái nhìn không biết tức không có hai chữ “cho là”.

96/ Kiến-giải của Krishnamurti có phải là Phật-pháp ?

97/ “Thuốc giả & bệnh giả” phải hiểu như thế nào ?

98/ Tại sao TST ngày nay mới được phổ biến ? (phần đầu) – (phần cuối)

99/ Trước kia dạy vừa làm vừa tham sao bây giờ dạy khác ?

100/ Văn-ngôn và Bạch-thoại trong Phật-giáo ? (phần đầu) – (phần cuối)

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 2 - 125

101/ Những hiện tượng tâm linh ở TQ phải hiểu như thế nào ?
102/ Tập khí tìm hiểu là nghịch với nghi tình, tham thiền là chấm dứt tìm hiểu.

103/ “Tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô…Niết-bàn”, xin SP giảng ?

104/ Tu có thể biết “đa tâm, thiểu tâm,…” hay chỉ giữ nghi tình mà thôi ?

105/ Trình : Tâm nhìn ở chỗ không biết, nhưng nhìn thì biết mình đang hỏi, vậy cái biết đó là gì ?

106/ Tâm không chấp tướng và bốn bệnh (tác chỉ nhậm diệt) là thế nào ?

107/ Khai thị đường lối thực hành tham TST ?

108/ SP thí dụ cái đồng hồ con nhìn không được, Xin khai thị chỗ nhìn ?

109/ Phát nguyện tham TST trọn đời, nay vì hoàn cảnh phải hoàn tục. Vậy có nhân quả gì không ?

110/ Vì sao không phân biệt vọng tưởng thì vọng tưởng liền tiêu ?

111/ Con nghi ngờ cái “không biết” của SP dạy … vậy phải làm sao ?

112/ Xin khai thị câu “tịch diệt làm vui” ?

113/ Ngộ có tự biết không, có cần người ấn chứng không ?

114/ TST có trái Kinh-điển không, tham chưa ngộ có trở thành độn căn kg ?

115/ Tham thiền một lúc những ý nghĩ yêu ghét nỗi lên có phải là vọng tưởng ?

116/ Trước phát nguyện trì Chú tụng Kinh đời đời, nay tham thiền có lỗi gì kg ?

117/ Trình : Qua thời gian nghiên cứu PP nay phát lòng tin TST.

118/ Một số thắc mắc của người tu Tịnh-độ phát tâm tham TST ?

119/ Muốn bỏ mê tín nhưng sợ làm ăn không được, vậy phải làm sao ?

120/ Giảng tánh thấy trong kinh LN : (phần đầu) – (phần cuối).

121/ Trí-huệ và mê tri huệ là như thế nào ?

122/ Trong khi tham tự có câu trả lời vậy phải làm sao ?

123/ Hỷ xả và pháp xả của hỷ khác nhau như thế nào ?

124/ Làm sao biết được người Kiến-tánh, Kiến-tánh là thế nào ?

125/ Tương thử thân tâm phụng trần sát là nghĩa gì ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 2 - 150

126/ KT ý nghĩa sanh tử tự do, công dụng của đả thiền thất ?

127/ Vì sao kinh Pháp-hoa dụ Tam-giới như nhà lữa ?

128/ Khán thoại đầu có phải nhìn “cái nhìn” của mình hay không ?

129/ Tham TST đến chết mà chưa Kiến-tánh, kiếp sau có duyên tu tiếp kg ?

130/ Làm thế nào bỏ được cái tâm chấp thật ? ví dụ về Rùa biển và rùa giếng.

131/ Loạn tâm … tới Liễu tâm con chưa hiểu, xin KT ?

132/ Thắc mắc của nhạc công : người xuất gia tu có tiện hơn ?

133/ Giới luật không được chấp hành trong đạo tràng TST, xin KT ?

134/ Thế nào là thế lưu bố tưởng và trước tưởng ?

135/ Làm thế nào để giảm bớt tập khí phiền não ?

136/ Tất cả chúng sanh đều có Phật-tánh tại sao không giác ngộ mà phải tu ?

137/ Tham thiền nhiều năm vẫn còn thắc mắc, nếu không hỏi thì có gặp chướng ngại gì ?

138/ Không hiểu câu “tham thiền không bí quyết, chỉ cần sanh tử thiết” ?

139/ Hành giả bày tỏ lòng tin TST, xin KT ?

140/ Cảnh sách mọi người tham dự thiền thất trị bệnh sanh tử.

141/ Giảng 4 câu Kệ.

142/ Giảng tin tự tâm.

143/ Giảng mắt huệ sáng, lý tánh thông, chí kiên cố.

144/ Kinh liễu nghĩa, bất liễu nghĩa và kinh sách Ngoại-đạo khác nhau như thế nào ?

145/ Vô tu vô chứng vậy sao còn mở thiền thất ?

146/ Trình công phu quên thời gian.

147/ So sánh lời dạy của ngài Lai Quả & ngài Nguyệt Khê ?

148/ Tại sao phá Trùng-quan vẫn cò bị tập khí thế gian chuyển ?

149/ Khai thị cúng dường tam luân thể không ?

150/ Kinh LN : Nói ta nhập diệt hay ta không nhập diệt đều chẳng phải đệ tử ta, là nghĩa gì ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 2 - 175

150/ Kinh LN : Nói ta nhập diệt hay ta không nhập diệt đều chẳng phải đệ tử ta, là nghĩa gì ?
151/ Phạm giới Bồ-tát phải làm thế nào ?

152/ Công năng của việc trì chú Đai-bi là như thế nào ?

153/ Niệm Phật có diệt được tội không ?

154/ Khai thị Chánh-nhân xuất gia là giải quyết vấn đề “sanh tử” : (phần đầu) – (phần cuối)

155/ Muốn tu TST nhưng sợ SP vắng bóng không có người hướng dẫn ?

156/ Con thích ngồi vậy ngồi lâu có được không ?

157/ KT đường lối tham TST.

158/ Trình công phu không biết đến thời gian có bị sai không ?

159/ Khai thị khán thoại đầu.

160/ Vừa làm vừa tham nhưng bị mệt mõi ?

161/ Tịnh-độ có chín phẩm vãng sanh, tham TST chết đi về đâu nếu chưa Kiến-tánh ?

162/ Trình nguyện vọng xuất gia, SP dạy phải chân tu mới có lợi ích.

163/ Khai thị tham TST.

164/ Trình kiến giải về TST.

165/ Phiền não sâu nặng, xin SP chỉ cách hóa giải ?

166/ Cha mẹ qua đời không tổ chức nghi lễ có ảnh hưởng gì không ?

167/ Bồ-đề tâm là gì ? có giống từ bi tâm ?

168/ Thắc mắc của người Sơ cơ, giảng nghĩa thoại đầu ?

169/ KT thực hành TST.

170/ Tu Như-lai thiền qua tham TST không biết lòng từ bi có nên trưởng dưỡng không ?

171/ Lọt vào tứ cú là như thế nào ?

172/ Có người cần sự giúp đở phải làm sao ?

173/ Dự thiền thất có ích gì hơn ở nhà tu một mình ?

174/ Bán đồ chay nhưng ăn mặn có nhân quả gì khg ?

175/ Tại sao Phật-pháp chẳng rời thế gian pháp ?

https://youtu.be/EP38A4sk3h4

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 2 - 200

176/ Trước đây ăn mặn, giờ tu hành thì nợ mạng nợ thịt có giảm không ?

177/ Tham thoại đầu thì được Kiến-tánh, nếu không thì đi ngược là tại sao ?

178/ Tại sao Như-lai-thiền cuối cùng cũng tới chỗ nghi ?

179/ Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy phá căn trần thức, tại sao phải phá luôn cái thức ?

180/ Khai thị sơ lược căn bản TST ?

181/ Tông chỉ Tịnh-độ như thế nào so với tông chỉ Thiền, mỗi cái có ích như thế nào ? (phần đầu) – (phần cuối)

182/ Nhìn vào tâm và hỏi câu câu thoại, không biết gì đến ngoại cảnh vậy có được khg ?

183/ Khai thị cho người mới tập tham về hồ nghi và chánh nghi.

184/ Tham TST khi có thân nhân mất phải làm sao ?

185/ Khai thị lợi ích của tham thiền.

186/ Ý nghĩa Phật Pháp Tăng, thất đại và diệu dụng của nó ?

187/ Người ăn chay không làm đồ mặn cho con như vậy có sai không ?

188/ Tu Thiền cùng Tịnh-độ, 10 người tu được 10; tu thiền không tịnh độ 10 người chỉ được 1, Xin Sư Phụ khai thị ?

189/ Đức Phật thọ bao nhiêu tuổi ? Sư Phụ giảng Lăng Nghiêm.

190/ Tuổi già vô thường đến, sợ mê quên câu thoại, Xin SP khai thị.

191/ Tham thiền cầm ly uống nước không được, có phải bị khùng không ?

192/ Khai thị cho người mới phát tâm.

193/ Tại sao Chứng Đạo Ca nói “Ngoại-đạo thông minh không trí huệ”.

194/ Thiền tông là một trong ngàn Pháp-môn, tại sao ít phổ biến ?

195/ Giảng 4 lỗi lớn.

196/ Tham trong cảnh tịnh vọng nổi nhiều và bị nhức đầu phải làm sao ?

197/ Trình cảnh giới nghi tình, xin Sư Phụ khai thị ?

198/ Chưa đủ lòng tin TST, có phải tu Tịnh-độ dễ hơn TST ?

199/ SP khuyên lúc làm việc đừng có tập tham thiền.

200/ 5 câu thoại đầu đều bị giải phải làm sao ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 3 - 225

201/ Tin tự tâm là như thế nào mới đúng ? Mục đích tham thiền là hiện cái tâm.
202/ Bình thường rất ít chiêm bao nhưng tham thiền thì đêm lại nằm mơ, xin được khai thị ?

203/ Phật-tử mới xin khai thị đlth tham TST.

204/ SP giảng nghĩa “vô thỉ vô sanh” ?

205/ Dùng cách nào phá trừ tập khí hữu lậu từ vô thỉ để được thanh tịnh ?

206/ Làm cái gì “biết” cái đó gọi là tu, so với TST thì “không biết” gọi là tu, xin KT ?

207/ Giữ dâm giới trong Bồ-tát giới là phải giữ như thế nào ?

208/ Trình : Sau một thời gian tham thiền thấy tâm thanh tịnh cho đến liễu liễu thường tri… xin KT ?

209/ Thắc mắc : Cái “có” không có bắt đầu sao lại có thoại đầu ?

210/ Có phải Âm-phủ Dương-gian đồng nhất lý, có 18 tầng Địa-ngục không ?

211/ SP giảng 4 thứ đáp của Đức-phật ?

212/ Sao gọi là Tâm-sở, sao gọi là Tâm-vương ?

213/ Nhân-sinh-quan và Vũ-trụ-quan nghĩa như thế nào ?

214/ Phẩm thứ 15 “tùng địa dũng xuất” trong kinh Pháp-hoa ?

215/ Con không hiểu nghĩa “hồi hướng, công đức & phước đức” ?

216/ Con có một vật trình HT xem có phải là của báo Như-lai khg ? chỗ nào an thân lập mạng ?

217/ Tất cả cái gì ở thế gian này có hình tướng có phải lọt vào sanh trụ dị diệt ?

218/ Phật nói nếu lấy tâm phàm phu mà đo lường cảnh giới của Như-lai cũng như lấy lữa đom đóm đốt núi Tu-di… là sao ?
219/ Kinh Viên-giác nói “tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác” con không hiểu ?

220/ Tham thiền không có phương tiện ăn chay, vậy có Kiến-tánh được không ?

221/ “Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta…Như-lai”, xin SP giảng ?

222/ Phật nói tam tâm đều bất khả đắc, xin SP giải thích ?

223/ Người đời làm việc ác, gặp TST phát tâm tu Kiến-tánh có bị nghiệp chi phối không ?

224/ Con tham chưa được, chỉ niệm câu thoại như niệm Phật, vậy phải làm sao ?

225/ Tham thiền được 1 năm, không còn màng đến việc mua bán, vậy làm sao nuôi con ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 3 - 250

226/ “Nhĩ căn viên thông” trong kinh LN là việc tu của Giáo-môn, sao ngài Hư-vân bảo đó là Khán TĐ ?

227/ Sơ tham trình bày cách dụng công, SP khai thị nghĩa thoại đầu – nghi tình ?

228/ Sám-hối như thế nào mới đúng ?

229/ Tham thoại đầu có được Trí-vô-sư, Trí-vô-sư và Kiến-tánh có giống nhau khg ?

230/ Con trốn đi xuất gia mẹ đòi tự tử, nếu mẹ tự tử con có mang tội khg ?

231/ Có Địa-ngục khg ? người Kiến-tánh có thoát khỏi tội báo khg ?

232/ Giảng ý nghĩa quy-y Tam-bảo (phần đầu) – (phần cuối).

233/ Nghi tình tự động khởi, muốn buông muốn nắm đều không được, vậy phải làm sao ?

234/ Thắc mắc những mâu thuẫn trong Giáo-pháp của Phật ?

235/ Tự ý mình hành thiền khg đúng với Phật pháp có sao khg ?

236/ Một bé thắc mắc người chết có sống lại ?

237/ Trình công phu, xin SP khai thị về cái nhìn ?

238/ Hôm nay có người mới nhiều, SP giảng lại đlth TST ?

239/ Có người không tu, thường ngày rất dữ nhưng khi mất lại biết ngày giờ không hiểu tại sao ?

240/ “Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức”, con không phân biệt được cái nào là tâm, là thức ?

241/ Giảng các loại thiền ?

242/ Tại sao các vị kiến tánh không gọi là Phật mà gọi là Tổ ?

243/ Vì mãi giữ Chánh-niệm nên không biết có rơi vào tịch tịnh không ?

244/ Tụng Kinh như thế nào mới đúng, có công đức nào trong việc tụng Kinh khg ?

245/ Cái nghĩa Vô-trụ, Vô-sanh là không có chỗ, vậy SP làm sao mà giảng được ?

246/ Cái vi tế vô minh là như thế nào ?

247/ Bảo-sở, Kiến-tánh là gì ? Kiến-tánh có thể tự biết không ?

248/ Phá xong ngã chấp và pháp chấp là Kiến-tánh chưa ?

249/ “Ngộ” là ngộ cái gì ?

250/ Trình công phu… xin SP khai thị về cái « nhìn » ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 3 - 275

251/ Câu sinh vô minh là gì ? tác chỉ nhậm diệt là sao ?
252/ Thấy rồi khg còn thấy nữa, biết rồi khg còn biết nữa, con không hiểu nghĩa này ?

253/ Khi người chết, 6 thức trước ra trước, hai thức còn lại ra sau phải khg ?

254/ Thức biến hiện như thế nào ?

255/ Khác biệt giữa niệm danh hiệu Phật, niệm thần chú và tham TST là gì ?

256/ Bồ-tát giới là thế nào, Bồ-tát hạnh là thế nào ? người tại gia có thọ trì được khg ?

257/ Xin SP khai thị cho con cách tham thoại đầu ?

258/ Thế nào là “mở mắt chiêm bao” ?

259/ Khai thị lại cách thực hành tham thoại đầu ?

260/ Thế nào là giải thoát sanh tử, thế nào là Bi Trí Dũng ?

261/ Thầy Kiến-tánh có độ trò được khg ? SP giảng không có sự bắt đầu.

262/ Thế nào là “nhắm mắt chiêm bao” ?

263/ Bồ-tát và La-hán khác nhau như thế nào ?

264/ Hành giả sơ cơ trình sự hiểu biêt về TST xin SP khai thị ?

265/ Thế nào là chánh đẳng chánh giác, thế nào là vô lượng vô biên ?

266/ Muốn trừ ngã mạn phải làm sao ? 4 tướng là gì ?

267/ Giúp người phải làm sao ? tất cả do tâm tạo là như thế nào ?

268/ Ngài Lai-quả nói lúc đến thoại đầu thì đi-ngồi chẳng biết, vậy phải làm sao ?

269/ Hành động chém con mèo của ngài Nam-tuyền có nhân quả gì khg ?

270/ Chuyện người làm heo ở Biên Hòa… có phải do nhân quả khg ?

271/ Lúc Giáo-hội mở Giới-đàn, người thọ Bồ-tát-giới tại gia có cần phải tới dự khg ?

272/ Tham thiền không ăn chay có được Kiến-tánh không ?

273/ Không Quy-y thọ 5 giới có tham thiền được không ?

274/ Thắc mắc chuyện HT Hư-vân và vị Tăng sửa đường Kiến-tánh ?

275/ Con còn sơ cơ, xin SP khai thị TST ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 3 - 300

276/ Tu trong đời sống hằng ngày so với nhập thất tu cái nào tốt ?

277/ Trình kiến giải, SP giảng về các loại thiền Quán-tưởng.

278/ Trình công phu và tham khảo sách TST để tăng cường lòng tin.

279/ KT đường lối tham TST?

280/ Trình công phu, nêu những vấn đề chung của hành giả.

281/ Tham thoại đầu và tham công án khác nhau như thế nào ?

282/ Niết-bàn tiểu thừa có phải là chỗ vô thủy vô minh không, sao VTVM lại sanh khởi NNVM ?

283/ Ngài Suzuki nói Bồ-tát muốn thành Phật phải nhờ Phật gia trì vậy có đúng khg ?

284/ Hồi hướng… gia trì lực là gì ? Phật gia trì cho ai và gia trì như thế nào ?

285/ Lục-tổ Huệ-năng có phải là người Việt-nam không ?

286/ Thỉnh Phật về thờ phải làm sao ? phải dặn dò hậu sự như thế nào ?

287/ Thân xuất gia, tâm tại gia chuyên tụng Kinh lấy tiền vậy là sao SP ?

288/ Xin giải thich câu “Vô-minh thực tánh tức Phật-tánh & Kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến” ?

289/ Con không hiểu “phiền não tức Bồ-đề” là nghĩa làm sao ?

290/ Kính xin SP khai thị lại ĐLTH tham TST ?

291/ Thắc mắc chỗ nhìn và tham hay bị quên, xin  SP khai thị ?

292/ Ý nghĩa “sanh tử thiết” là như thế nào ?

293/ Nhân quả đã tạo thì nay giải quyết thế nào ?

294/ Tịnh-độ khi chết có Adida rước, con tham thiền khi chết sẽ ra sao ?

295/ Thắc mắc cái “không biết” của TST làm sao độ chúng sinh ?

296/ Đại ý 4 Thừa trong Đại Thừa Tuyệt Đối Luận của ngài Nguyệt Khê ?

297/ Người xuất gia, vấn đề nuôi cha mẹ như thế nào mới phải ?

298/ Cư-sĩ có được mở thiền thất không, người chưa ngộ có nên hướng dẫn người khác tham TST khg ?

299/ Mẹ ăn chay nhưng làm thức ăn mặn cho con, vậy mẹ có bị nhân quả không ?

300/ Tiểu-thừa-giới và Đại-thừa-giới nhân quả đồng hay chẳng đồng ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 4 - 305
301/ Câu “niệm Phật là ai” còn có giá trị nữa không ?

302/ Bệnh Sida không đáng sợ bằng bệnh sanh tử ?

303/ Tăng được xuất gia bảy lần, tại sao Ni chỉ được 1 lần ?

304/ Tỳ kheo Ni hoàn tục, lại xuất gia lần 2, thầy bổn sư có lỗi gì khg ?

305/ “Ngoài tâm không có Pháp” là nghĩa gì ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 4 - 310

306/ Tăng hỏi Kinh bất liễu nghĩa, SP giảng về tự tâm và nghĩa không.

307/ “Sắc bất dị không,,, không tức thị sắc”, xin SP giảng ?

308/ Vợ chồng ăn chay, cho con tiền mua thịt cá ăn có nhân quả gì không ?

309/ Thắc mắc việc Phật-giáo nguyên thủy không ăn chay ?

310/ Lúc làm việc hay dạy học có tham thiền được không ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 4 - 315

311/ Tăng tán thán, SP khai thị Phật-tánh.

312/ Phải trả nợ thịt xong rồi mới tham thiền được KT phải khg?

313/ Trình công phu, thắc mắc cái hỏi và nhìn, xin SP khai thị ?

314/ Việc làm của tà ma ngoại đạo làm sao đối trị ?

315/ Giải thích Diệt-tận-định, TST quét DTĐ.

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 4 - 320

316/ SP dạy chúng con cố tình không biết hay tự nhiên khg biết ?

317/ SP cảnh sách mọi người tu pháp môn nào phải theo đúng tông chỉ thì mới có kết quả.

318/ Tu TST có trình tự thứ lớp nào khg ?

319/ Thế nào là Vô-niệm, Vô-trụ ?

320/ Làm sao phân biệt được Chánh-pháp & tà pháp ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 4 - 325

321/ Tài sản là tang vật, ngài Nguyệt Khê nói “tư tưởng tức là tang vật”, xin SP khai thị ?

322/ Trong việc thụ tinh nhân tạo, có Alaida thức không ?

323/ Xin SP giảng 4 thứ Thiền-bệnh (tác chỉ nhậm diệt) cho chúng con ?

324/ Tông chỉ chính yếu của TST, tông chi của Thiên-thai và Hoa-nghiêm ?

325/ Nếu có người hỏi 12 bộ Kinh do ai thuyết thì đáp thế nào ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 4 - 330
326/ Xin SP cho chúng con biết tiểu sử tu hành của Ngài ?

327/ Lão tham trình công phu, SP giải thích ?

328/ Theo Giáo-môn nói tu hành phải trải qua 3 đại Atăngkỳ kiếp, còn Thiền tông lại nói hễ ngộ là thành Phật nghĩa này thế nào ?

329/ Tại sao Lục-tổ kiến Tánh rồi còn phải Bảo-nhiệm 15 năm ?

330/ Một hành giả chưa biết SP lại nằm mơ thấy Sư Phụ là vì sao ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 4 - 335

331/ SP giảng Bồ-tát-giới tại gia (phần đầu) – (phần cuối).

332/ Sư Phụ giảng Bồ-tát giới tại gia (tt).

333/ Hỏi về Triệu Luận ?

334/ Hỏi về bài Kệ trong Kinh Kim-Cang ?

335/ Như thế nào là 5 Uẩn (sắc thọ tưởng hành thức) ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 4 - 340
336/ Tại sao cần phải tu, tu như thế nào, có cần ăn chay không ?

337/ Nhân quả gì mà đầu thai làm người nữ ?

338/ Qua Mỹ tu có tiện không ?

339/ Sư Phụ truyền giới Bồ-tát tại gia.

340/ Lời cảm tạ công đức, …mong Sư Phụ sớm về VN.

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 4 - 345

341/ SP giảng 3 thứ thiền Quán tưởng, sức dụng của tâm.

342/ SP dạy tham thiền kết hợp với hương công.

343/ Hành giả vừa tham vừa tính toán bị sai nen thối lui, xin KT ?

344/ Sơ tham nghiên cứu Kinh-điển có bị chướng ngại không ?

345/ Con thắc mắc Hòa-thượng chưa kiến Tánh thì làm sao dẫn dắt tứ chúng tham TST được ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 4 - 350

346/ Trình : Con nhìn vào chỗ đen tối …xin Sư Phụ khai thị ?

347/ Tham thiền có cần vận dụng bộ não không ?

348/ Thắc mắc cái « không biết » của TST có khác gì với Như-lai-thiền ?

349/ Trong đời sống tạo nghiệp gì thì sau thành quả ấy, Phật-tánh thì chẳng khác ?

350/ Người nữ nghiệp nặng, muốn chuyển thân nam thì phải làm sao ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 4 - 355

351/ Ăn thịt là lộc của ông, không ăn là phước của ông ?

352/ TST nhập thất tu có đúng không ? SP kể chuyện con cọp chợ.

353/ Cái dụng của Phật & Tổ có đồng nhau khg ? làm sao lìa được tứ cú ?

354/ Trình sở chứng … và sự biết ơn SP ?

355/ Khai thị ĐLTH tham TST.

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 4 - 360

356/ Khai thị cái dụng của tâm, lấy cái biết của lớp da làm thí dụ.

357/ Vì sao Tổ Đạt-ma chỉ quải trên vai một chiếc giày ?

358/ Trong luật tứ phần con khg hiểu « khai giá trì phạm » là thế nào ?

359/ SP giảng cách thức làm Yết-ma & Pháp bát kỉnh của Tỳ-kheo-ni ?

360/ Làm sao giải quyết cái tham sân si ? SP giảng Tâm kinh ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 4 - 365

361/ Kinh Hoa-nghiêm nói « tất cả do tâm tạo » ?

362/ Xin HT giải thích 8 cái thức và thân trung ấm khi rời thân trước nhập vào thân sau như thế nào ? (phần đầu) – (phần cuối)

363/ Giảng kinh Lăng Nghiêm : Sự thấy không phải con mắt.

364/ Có hay không có linh hồn ?

365/ Tại sao thân trung ấm sống mà chết, Alạida thức không phải linh hồn ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 4 - 370

366/ Phật-pháp là phải tin nhân quả, không tu mà cầu là hoại Phật-pháp.

367/ Chơn sám hối là thế nào ?

368/ Nhân quả nghiệp thức đau khổ giải quyết như thế nào mới đúng ?

369/ Đại ngộ, tiểu ngộ là như thế nào ?

370/ Gặp cảnh thuận nghịch thì phải khéo hồi hộ, nếu không thì bị nghiệp dẫn ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 4 - 375

371/ Con theo TST, vậy nhà giỗ cha mẹ con phải làm sao ?

372/ Cư-sĩ trình kiến giải, xin Sư Phụ khai thị ?

373/ Sư Phụ kể chuyện Quy-củ thiền đường Cao-mân (TQ).

374/ Từ « tán tâm… Liễu tâm » con không hiểu xin Khai thị ?

375/ Xin Sư Phụ giảng về Ma ngũ Ấm trong kinh Lăng Nghiêm ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 4 - 380

376/ Sư Phụ kể chuyện tận sức cúng dường của hai vợ chồng ăn xin trong Kinh ?

377/ Tất cả chúng sinh do một niệm bất giác đầu tiên sanh ra thế giới… phải không ?

378/ Ông lão 90 tuổi trình kiến giải.

379/ Sư Phụ dạy Lễ Phật và Vấn tín.

380/ Sư Phụ giải thích « bốn tướng » trong kinh Kim-cang ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 4 - 385

381/ Con tham câu « thế nào là câu nói vượt ngoài thanh sắc ? » vậy có được khg ?

382/ Khi con ngồi có các hiện tượng khó chịu xãy ra trên thân, vậy nên cố chịu hay xả ra ?

383/ Do có nhiều người mới, Sư Phụ khai thị TST.

384/ Khai thị chỗ khg biết, khg gian 4 chiều, triết lý sinh mạng công trình học ? (phần đầu) – (phần cuối)

385/ Khoa học dùng sức đẩy của vật chất, còn Alahán dùng động lực gì mà bay được ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 4 - 390

386/ Hiểu tam thiên đại thiên thế giới như thế nào ? sức dụng tâm linh của mọi người đều sẵn có ? (phần đầu) – (phần cuối)

387/ Niệm Phật có được vãng sanh ? niệm Phật có phải là tu Tịnh-độ ?

388/ Tu mà không ăn chay có giải thoát được không ?

389/ Tu tại gia có thể chứng quả gì không ?

390/ Ngày xưa Tu-sĩ đi khất thực thí chủ cúng gì cũng ăn sao vẫn chứng quả ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 4 - 395

391/ Khái niệm về thời gian và không gian là tương đối ? (phần đầu) – (phần cuối)

392/ Trình sự hiểu bậc Alahán siêu việt ngũ giác quán, tập khí sạch hết mới hiện sức dụng của tâm linh.

393/ Thực tế đa số cho rằng mình là dòng Lâm Tế chánh tông nhưng không cho đệ tử tu TST ?

394/ Cúng giỗ cha mẹ, cha mẹ có ăn không ? tại sao có thân trung ấm ?

395/ Kiến-tánh khởi tu là sao ? Kiến-tánh thành Phật là sao ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 4 - 400

401/ Tin tự tâm quan trọng như thế nào trong thiền tông ? 
402/ Tại sao khi vật thể chuyển động gần bằng vận tốc ánh sáng thì thể tích nhỏ lại ?

403/ Con nhận thấy Krishnamurti luận rất hay nhưng không biết có hợp với chánh pháp không ?

404/ Tu Như-lai-thiền có được Kiến-tánh không ?

405/ Làm sao để nhận biết được người Kiến-tánh ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 5 - 405

401/ Tin tự tâm quan trọng như thế nào trong thiền tông ? 
402/ Tại sao khi vật thể chuyển động gần bằng vận tốc ánh sáng thì thể tích nhỏ lại ?

403/ Con nhận thấy Krishnamurti luận rất hay nhưng không biết có hợp với chánh pháp không ?

404/ Tu Như-lai-thiền có được Kiến-tánh không ?

405/ Làm sao để nhận biết được người Kiến-tánh ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 5 - 410

406/ Đã Quy-y Tam-bảo rồi, có cần Quy-y lại không ?

407/ Thời gian có phụ thuộc vào lực từ trường không ? (phần đầu), (phần cuối)

408/ Đọc kinh LN « kiến chi thời… thị kiến », xin Sư Phụ (SP) giảng ?

409/ Trình : Có tiếng vọng bên tai của người tu  Như-lai-thiền, xin SP khai thị ?

410/ Phật-giáo có phải là 1 Tôn-giáo không ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 5 - 415

411/ Xin Khai thị nghĩa Quy-y Tam-bảo ?

412/ Sát sinh 10 năm nay không làm nữa, vậy nhân quả như thế nào ?

413/ Phật dạy giảng Kinh phải thấu ba câu, vậy giảng như thế nào mới đúng ý Phật ?

414/ Trong kinh Lăng Nghiêm A-nan chỉ tâm 7 chỗ phật đều phủ nhận, vậy tâm ở chỗ nào ?

415/ SP nói Phật không có kiến lập chơn lý, vậy Kinh-điển chẳng phải là chơn lý sao ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 5 - 420

416/ TST ngoài cách tham thoại đầu ra còn có phương tiện nào khác ?

417/ Một số người tham thiền không khởi được nghi tình, xin SP khai thị ?

418/ Trình, lúc tham thiền và lúc nói năng là một hay khác ?

419/ Tham TST lúc vô thường đến có được vãng sanh khg ?

420/ Vọng tưởng là gì ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 5 - 425

421/ Tin tự tâm là như thế nào ?

422/ Khg cho hiểu thiền hiểu đạo, sao SP còn giải đáp thắt mắc cho chúng con ?

423/ SP kể chuyện về hào quang của con người.

424/ Bốn câu kệ nhắc nhỡ người Tu-sĩ…

425/ Vô thường đến, thành tâm phát nguyện có được thành tựu không ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 5 - 430

426/ Ảnh hưởng của việc cầu siêu đối với người mất ?

427/ Có phải quyét sạch trần lao thì Phật-tánh hiện tiền khỏi cần tìm kiếm khg ?

428/ Chúng sinh thì nhiều, Phật tánh chỉ có 1 phải khg ?

429/ Tham thiền nói thì dễ, tu thì rất khó, mặc dù cố gắng nhưng chợt vô thường đến thì sao ?

430/ Khi mạng căn dứt thì con người trở về không phải khg ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 5 - 435

431/ Hiểu nhân quả, tội phước như thế nào mới đúng lời Phật dạy ? (phần đầu), (phần cuối)

432/ Các cảnh giới của thiền quán tưởng có quan hệ gì với TST không ?

433/ Khi qua Sơ-quan hành giả phải làm sao để trừ tập khí phiền não ?

434/ Trình : Nghe có tiếng ù ù trong đầu làm cho ngủ không được, phải làm sao ?

435/ Ở xa thiền đường, tu tại nhà có được kiến-tánh không ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 5 - 445

441/ Trình kiến giải của người chưa hiểu tông chỉ, SP dạy phải phá ngã chấp : (phần đầu), (phần cuối)

442/ Trường hợp nào chỉ cần « nhìn » mà không cần « hỏi » ?

443/ Thế nào là Tam huyền, Tam yếu của ngài Lâm-tế ?

444/ Vì sao Phật-giáo không phải là Tôn-giáo ?

445/ Phật “niêm hoa thị Chúng”, ngài Ca-diếp ngộ là ngộ cái gì ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 5 - 450

446/ Cái dụng khác nhau giữa câu Phật hiệu và câu thoại đầu là thế nào ?

447/ Không có nhân duyên với Phật là vĩnh viễn hay có tính tạm thời ?

448/ Nhất niệm vô minh là gì, có phải là vọng khởi không ?

449/ Có phải niệm Phật đến vô niệm là đến vô thỉ vô minh không ?

450/ Cảnh giới không có niệm thì lấy gì để phá ? nói phá là phá cái gì ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 5 - 455

451/ Có phải trước khi tu Tối-thượng-thừa cần phải tu Tiểu-thừa không ?

452/ Tu hành của 5 loại chủng tánh của chúng sanh như thế nào ?

453/ Chúng con là phàm phu, làm sao phá ngã chấp nhanh chóng được ?

454/ Thiền-tịnh song tu là như thế nào ? có hợp với Chánh-pháp không ?

455/ Phật Adida bao nhiêu tuổi, bất định chủng tánh tu có được kiến Tánh không ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 5 - 460

456/ Ra khỏi “mở mắt chiêm bao” có trả quả báo khg ?

457/ Dùng cái biết để tu có thể kiến Tánh khg ?

458/ Hỏi như thế nào để khg thành “niệm”, nhìn như thế nào để khg thành “trụ” ?

459/ “Thường ứng chư căn dụng, chẳng khởi phân biệt tưởng” là sao ?

460/ Thế gian lấy cái vui đối trị phiền não, phiền não chẳng hết được, vậy phải trị bằng cách gì ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 5 - 465

461/ Khai giá trì phạm của Bồ-tát giới ?

462/ Thiền-sư Tử Dung ấn chứng cho Thiền-sư Liễu Quán là ấn chứng cái gì ?

463/ Xin Sp khai thị cho con cách tham thoại đầu ?

464/ Xin Sp khai thị Quy-củ Tòng-lâm cho chúng con biết ?

465/ Trình : Niệm Phật đến chỗ quên nhiều nên không dám niệm tiếp, xin Khai Thị ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 5 - 470
466/ Phật dạy phát Bồ-đề-tâm là phát cái gì ?

467/ Trình : từ khi uống nhầm rượu thuốc thì lòng tin tự tâm bị mất ?

468/ Tăng trình kệ, Sp dạy phải tham thêm ba mươi năm.

469/ Trình con tham bị hôn trầm, Sp dạy không nên « tập » tham trong lúc làm việc.

470/ Trình kiến giải khi đọc kinh Kim-cang, Sp khai thị chúng sanh tùy theo nghiệp mà hình thành bộ não.

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 5 - 475
471/ Khai thị đường lối TST.

472/ Trình “tự tánh khắp trời khắp đất…” SP khai thị tự tánh vô sanh.

473/ Ông lão 90 tuổi trình kiến giải.

474/ Nghi những lời của Phật trong Kinh, Người kiến Tánh thì Phật-tánh làm chủ bộ não ?

475/ Trình : Tánh tướng bất nhị, lấy tánh bỏ tướng, Sp khai thị chẳng nên phân biệt lấy bỏ.

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 5 - 480

476/ Tòng lâm VN ở đâu có ? (phần đầu) – (phần cuối)

477/ Trình : Khi ngồi biết vọng tưởng nổi nhiều… SP dạy giữ cái khg hiểu không biết.

478/ Muốn sửa đổi nhân quả phải làm sao ?

479/ Hỏi « vô vi là Phật », người hành suốt đời thì công đức như thế nào ?

480/ Theo báo chí nói Phật-giáo là một trong ba Tôn-giáo chính, có phải không ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 5 - 485

481/ Thắc mắc về các pháp môn trong kinh và pháp TST con phải theo pháp nào ?

482/ Nói con người có số phận, vậy có đúng với giáo lý phật không ?

483/ Xin Sp giảng lại khoa học và tâm linh cho con hiểu ?

484/ Thế nào là tin tự tâm, hỏi và nhìn là như thế nào ?

485/ Khi kiến Tánh thì cái sức của tâm như thế nào ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 5 - 490

486/ Trình : TST nếu công phu đúng thì rất nhanh.

487/ Trình : Nhìn chỗ một niệm chưa sanh khởi qua 6 tuần thấy được máu đang chảy trong thân mình, xin KT ?

488/ Làm sao phân biệt được Định & Hôn-trầm ?

489/ Nhìn kéo không dài được phải làm sao ?

490/ Đang tham thiền chưa được ngộ, « trình » phải trình cái gì ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 5 - 495

491/ Ngoài TST còn có Pháp-môn nào tu được kiến Tánh khg ?

492/ Có phải 28 vị Tổ-sư Ấn-độ trong lịch sử Thiền-tông do tu TST được kiến Tánh khg ?

493/ Chúng con nghi tình kéo khg dài do khg quyết tử ?

494/ Trong lúc đi hương có cảm giác muốn té, vậy phải làm sao ?

495/ Hỏi về nhân quả, giết người ác để cứu nhiều người sao vẫn chịu nhân quả ? (phần đầu) – (phần cuối)

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 6 - 505
501/ Tại sao Phật-giáo không phải là một Tôn-giáo ?

502/ Hành giả đạp xích lô phát tâm tham thiền.

503/ Trình công phu bị nhức đầu tức ngực, Sp khai thị ?

504/ Ăn thịt cá có ảnh hưởng đến tham sân si khg ?

505/ Khai thị tham TST quên nhiều là tốt.

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 6 - 510

506/ Hành giả TST muốn phát tâm phổ biến bạn bè phải thế nào mới đúng ?

507/ Người niệm Phật cần phải rõ tông chỉ Tịnh độ mới hướng dẫn người khác.

508/ Phật-tử thọ Bồ-tát giới trong tháng phải ăn ngọ 6 ngày là ý nghĩa gì xin SP khai thị ?

509/ Xin khai thị cái “không biết” cho con hiểu ?

510/ Nghi tình nặng có giảm tội khg ? (phần đầu), (phần cuối)

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 6 - 515
511/ Trình bày những trở ngại chướng duyên trên đường hành TST ?

512/ Khi chuyển thành Đại-viên-cảnh-trí, những hạt giống tốt xấu có còn trong thức thứ 8 không ?

513/ Trình cái “không biết” xin Sp khai thị ?

514/ Trình bày nguyện vọng và thỉnh cầu Sp giúp đở để tu hành đến kiến Tánh ?

515/ Thắc mắc sắc bất dị khg… Xin Sp khai thị ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 6 - 520

516/ Con thấy Phật từ bi, Di-lạc hoan hỷ còn Tổ Đạt-ma giận dữ, xin Sp giải thích ?

517/ Thế nào là Bát-nhã, thế nào là hành thâm Balamật ?

518/ Thế nào là “chiếu kiến ngũ Uẩn giai khg” ?

519/ Sao con chiêm bao thấy người đã chết, Sp giảng đến Lao-quan mới hết chiêm bao ?

520/ Giảng “nghĩa ba câu” trong kinh Kim-cang ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 6 - 525

521/ Sp xem dùm ba mẹ con đã siêu thoát chưa ? Sp dạy con cúng cách nào cho họ được siêu ?

522/ “Vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ” xin Sp khai thị ?

523/ Sp giảng Thiền-giáo và TST, ngộ khg phải là biết đáp án của câu thoại.

524/ Xin khai thị về ĐLTH TST cho chúng con hiểu ?

525/ “Y pháp bất y nhân” là sao ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 6 - 530

526/ Làm sao biết cái pháp nào chánh, pháp nào tà ?

527/ Xin Sp giải thích lợi ích giữa ngồi thiền và tham thiền như thế nào ?

528/ Thiền-tông và Tịnh-độ khác nhau như thế nào, ý nghĩa 49 ngày tuần thất ?

529/ Tình yêu tình thương, Giới-luật là rào cản, tại sao Ma-đăng-già nhiếp được A-nan ? (phần đầu) (phần cuối)

530/ Công phu thế nào là ít phí sức và thế nào là phí sức Sp ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 6 - 535

531/ Trình bày tâm trạng của mình đối với TST, xin Sp dạy ?

532/ “Hừng hực hơi nóng toát mồ hôi, chiếc áo mẹ sanh chưa từng ướt”, xin Sp khai thị ?

533/ Trình công phu và hỏi về nghi tình, Sp khai thị ?

534/ A-nan bị nạn thì nhờ Chú, chúng con ngày nay còn nhờ Chú được khg ? 

535/ Xin SP giảng “tứ hoằng thệ nguyện” ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 6 - 540

536/ Xin SP giảng ý nghĩa giới Thinh-văn & giới Bồ-tát ?

537/ Giảng “y nghĩa bất y ngữ”, tứ tướng của phàm phu và tứ tướng của bậc Thánh ?

538/ Làm ruộng xịt thuốc sâu thì nhân quả như thế nào ?

539/ Cư-sĩ thọ giới Bồ-tát xuất gia có được không ?

540/ Nhân quả trong đời sống con người và làm ruộng rẩy ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 6 - 545

541/ SP kể chuyện đi bình bát nửa năm và việc duy trì sinh hoạt của Thiền-đường mà không nhờ tụng Kinh đi đám.

542/ Giảng tác dụng của Chú là không cho ý thức suy nghĩ, trì có tác dụng là do tâm chứ khg phải do Chú.

543/ Vô tưởng, ngủ mê và chết giấc trong ba trường hợp trên ý thức ở đâu ?

544/ Chấp ngã của thức thứ 7 như thế nào ?

545/ Con thắc mắc tại sao hỏi Sp cái gì Sp cũng đáp được, còn người khác thì chưa ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 6 - 550

546/ Hành giả đã kéo dài được nghi tình thì khi ngủ có tự khởi nghi được khg ?

547/ Nhìn vào cái “không biết” hay giữ biết cái “không biết”, xin Sp khai thị ?

548/ Trình kiến giải “thực tướng vô tướng”, Sp hỏi người biết đó là ai ?

549/ Trình kiến giải có cái vốn “không” và lý nhân duyên, Sp khai thị ?

550/ Một hành giả chấp ngồi là tu, Sp khai thị.

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 6 - 555

551/ Trình con tham thiền nhức đầu, vậy phải làm sao ?
552/ Con muốn vừa tham vừa học có được khg ?
553/ Thắc mắc pháp có chỗ sanh chăng ?
554/ Nghĩa “vô sanh” của nhà Phật ?
555/ Trình tụng Kinh nhiều mà chưa thực hành theo pháp môn nào ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 6 - 560

556/ Thắc mắc “bổn tâm tự tịnh” mà sao phải khởi nghi tình ?

557/ Hành giả trình bày nhân duyên đến với Thiền-tông, SP khai thị tham thiền là để phát hiện bổn lai diện mục.

558/ Khai thị “Đạo do tâm ngộ bất tại tọa”, chuyện rùa biển và rùa giếng.

559/ “Cuồng tâm ngưng nghỉ tức Bồ-đề”, xin SP khai thị ? (phần đầu), (phần cuối).

560/ Tham như thế nào để có nghi tình ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 6 - 565
566/ “Sự sự vô ngại pháp giới” trong kinh Hoa-nghiêm là sao ?

567/ “Khổ hạnh cầu Phật là mê, lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo”, xin khai thị ?

568/ Trình : Con tu chỉ mong giải thoát cái khổ trước mắt. SP khai thị.

569/ Làm như Phật mới KT, nhưng nghiệp thức của con thì làm sao ?

570/  Phá Sơ quan, Trùng quan và Lao quan thì được KT chưa ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 6 - 570
566/ “Sự sự vô ngại pháp giới” trong kinh Hoa-nghiêm là sao ?

567/ “Khổ hạnh cầu Phật là mê, lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo”, xin khai thị ?

568/ Trình : Con tu chỉ mong giải thoát cái khổ trước mắt. SP khai thị.

569/ Làm như Phật mới KT, nhưng nghiệp thức của con thì làm sao ?

570/  Phá Sơ quan, Trùng quan và Lao quan thì được KT chưa ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 6 - 575

571/ Ngài Nguyệt Khê dạy “khán” còn ngài Lai Quả dạy “đề” thoại đầu là sao ?

572/ Hỏi bài kệ nói về tâm, tánh. Xin SP giảng ?

573/ Cái Tánh-thấy với Phật-tánh có khác nhau không ?

574/ Hành động đánh, hét, mắng của các vị Tổ là nhằm mục đích gì ?

575/ Thế nào là chánh nghi, thế nào là tin tự tâm … ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 6 - 580

576/ Cúng dường cho đạo nhân vô tâm được phước ?

577/ Thế nào là “mắt huệ sáng, lý tánh thông, chí kiên cố” ?

578/ Lìa “tứ cú” và “nghĩa ba câu” là để phá chấp phải khg ?

579/ Trình cảnh giới “vô ký khg”, SP khai thị ?

580/ Trình kiến giải các vị Bồ-tát đều có sở nguyện vậy chúng con thì sao ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 6 - 585

581/ Ngộ và Kiến-tánh có khác nhau không ?

582/ “Vô thỉ vô minh” có phải là thức thứ 8 không ?

583/ Có nhiều vị bên Giáo-môn cho Như-lai-thiền không khác TST, xin SP khai thị ?

584/ Thọ giới Bồ-tát mà phạm thì có nhân quả gì không ?

585/ Vì sao người ở Tòng-lâm khg được nhận của Tín-thí và thu nhận đệ tử ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 6 - 590

586/ Trình sở chứng, SP dạy phải bỏ hết sở đắc.

587/ Trong khi tham thiền, sự hiểu biết chen vô thì có hại gì khg ?

588/ Vì sao trong hư khg bỗng nhiên sanh ra sơn hà đại địa ?

589/ Trước khi chưa có vũ trụ con người ở đâu ? Có vũ trụ rồi thì con người từ đâu mà sinh ra ?

590/ Nguyên nhân dẫn đến bất hòa hợp trong Tăng-đoàn là do khg đại diện cho Tam-bảo để truyền Giới phải không ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 6 - 595

591/ Ngài Lai quả nghi “khg biết” cực điểm mà lại “biết” hai con rệp cắn nhau ?

592/ Làm sao phát khởi nghi tình ?

593/ Có duyên mới độ được, sao nói độ tận chúng sanh ?

594/ Không biết làm sao được khai ngộ ? ngộ rồi đồng như chưa là sao ?

595/ “Bồ-tát hành phi đạo tức thông đạt Phật-đạo” nghĩa này thế nào ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 6 - 600

596/ Nhận nhiều tài vật của tín thí để thúc đẩy tu hành, vậy có được không ?

597/ Nghệ sĩ sống hết mình trong vai diễn như vậy có tạo nghiệp không ?

598/ Con chưa rõ pháp “tứ nhiếp” của Bồ-tát có giống với Bố-thí trong kinh Kim-cang ?

599/ Khai ngộ, chứng ngộ và triệt ngộ là như thế nào ?

600/ Nghiên cứu Kinh thình lình hiểu được có phải là giải ngộ không ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 7 - 605
601/ Kể chuyện cô Chơn Nguyệt được thầy Quảng Tâm khai ngộ.

602/ “Bất phá trùng quan bất bế quan” ?

603/ Tham vấn Phật-pháp như thế nào mới phải ?

604/ Do mê tín trước nay thờ thần linh bây giờ phải làm sao ?

605/ Từ niệm Phật chuyển qua tham thiền xin Sp khai thị để có thêm lòng tin ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 7 - 610

606/ Giải ngộ, khai ngộ và chứng ngộ khác nhau như thế nào ?

607/ Chánh-biến-tri có phải là ẩn tánh ?

608/ Nguồn gốc của đau khổ là gì ?

609/ Vì có ta nên có đau khổ, hết ta rồi thì sao ?

610/ Thiện ác do thức biến hiện thì khg dính dáng với Chánh-biến-tri phải không ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 7 - 615

611/ Truy cứu con người có bắt đầu hay khg có bắt đầu ?

612/ “Thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ” là sao ?

613/ Giảng-sư giảng kinh  Đại-thừa dùng kinh Tiểu-thừa để dẫn chứng có được không ?

614/ Tâm của Phật và tâm của chúng sinh là đồng hay là khác ?

615/ Ngồi tham mà thân thể chuyển động có hại gì không ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 7 - 620

616/ Trình : Công phu cảm thấy tâm yên lặng sanh ham thích nên quên mất câu thoại phải làm sao ?

617/ Tín, nguyện, hành của Tịnh-độ là như thế nào ?

618/ “Quên mất Bồ-đề tâm mà làm các điều thiện là nghiệp ma” là tại sao ?

619/ Tánh chúng sanh che mờ Phật-tánh hay phật-tánh che mờ tánh chúng sanh ?

620/ Vật chất chuyển biến có ảnh hưởng gì tới Phật-tánh khg ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 7 - 625

621/ Bài kệ “Tự tánh chơn phật” con chưa rõ xin SP khai thị ?

622/ Thoại đầu là gì ? làm sao lìa vọng tưởng ?

623/ Sơ tham trình công phu, SP dạy nên tập tham ít phí sức.

624/ Đem chánh pháp vào tà pháp để đẫn dụ người có được khg ?

625/ Ngộ lý thiền có phải là Kiến-tánh không ? Kiến văn giác tri có phải là Phật-tánh ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 7 - 630

626/ Thế nào là nhất niệm vô minh, vô thủy vô minh ?

627/ Con không hiểu hai câu cuối của Bát-nhã tâm kinh ?

628/ Tình trạng “đại trí như ngu” là như thế nào ?

629/ “Đầu sào trăm thước” là cảnh giới gì con không hiểu ?

630/ Con tham thiền suốt đời này có giải quyết được sanh tử không ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 7 - 635

631/ Ban ngày học Như-lai-thiền ban đêm tu TST có kết quả khg ?

632/ Làm thế nào là đúng tông chỉ TST ?

633/ Tiểu-thừa-thiền, Đại-thừa-thiền có phải là Như-lai-thiền khg ?

634/ “Đới nghiệp vãng sanh” là sao ?

635/ Hư vân HT thuộc phái thiền nào ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 7 - 640

636/ Hòa thượng Tuyên Hóa có phải thiền-sư TST ?

637/ Xin SP giảng về pháp “tứ y” ?

638/ “Tam pháp ấn” là gì ?

639/ Chướng duyên nào là lớn nhất ?

640/ Giảng Quy-y Tam-bảo và truyền 5 Giới.

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 7 - 645

641/ Phát tâm như thế nào mới đúng tông chỉ TST ?

642/ Có phải tham sân si là vô minh hay không ?

643/ Giải ngộ có giúp ích gì cho hành giả tham thiền không ?

644/ Chỉ chuyên chú câu thoại đầu, hễ có “cho là” là khg đúng phải không ?

645/ Xin SP cho biết tiểu sử của Ngài ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 7 - 650

646/ Khg có minh và vô minh, vậy nhìn vào “hầm sâu vô minh” là nhìn như thế nào ?

647/ Hành giả đóng góp ý kiến với thiền thất.

648/ Thắc mắc vấn đề giải thoát sanh tử luân hồi, xin sư phụ khai thị ?

649/ Xin SP khai thị cái nhìn cho con hiểu ?

650/ Sao tham thiền lâu năm mà khg khởi được nghi tình ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 7 - 655

651/ Trình những trở ngại trong lúc công phu, xin SP khai thị ?

652/ Trình sở thích xem Kinh, vì xem nó hiểu còn công phu cảm thấy khô khan .653/ Trình tự thân bị trầm cảm mà khg có lý do ? (phần đầu) (phần cuối)

654/ Trình kiến giải chư Phật chư Tổ dùng thủ đoạn chúng bắt chước con không hiểu ?

655/ Hỏi như thế nào cho đúng tinh thần Kinh-luật-luận ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 7 - 670

666/ Ý nghĩa của đại cơ đại dụng là như thế nào ?

667/ Kinh nói lời nói là hư vọng, thế im lặng thì sao ?

668/ “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” nghĩa như thế nào ?

669/ Hành giả tu “tri vọng” gần đây nổi lên thắc mắc chết đi về đâu, SP khai thị ? (phần đầu) – (phần cuối)

670/ Tại sao Phật-giáo khg nhìn nhận người chết có linh hồn ? (phần đầu) (phần cuối)

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 7 - 675

671/ Trình sự hiểu nhầm về Bát nhã Tâm kinh ?

672/ Thắc mắc giữa tham và niệm khác nhau chỗ nào ?

673/ Cho biết “Đại trí độ luận” muốn nói lên điều gì ? (phần I) (phần II) (phần III) (phần cuối)

674/ Niệm Adida Phật khg giải thoát hay sao mà phải tham thiền ?

675/ Vì sao tác phẩm “Pháp Bảo Đàn” được gọi là Kinh ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 7 - 680

676/ Người đắc Đạo đi bằng năng lượng gì ? (phần đầu) (phần cuối)

677/ Thắc mắc “chẳng có hư khg” là sao ?

678/ Cái “không” SP dạy có nằm trong “thất đại” mà kinh Lăng-nghiêm ?

679/ Vừa niệm Phật vừa lắng nghe mình niệm, vậy có được khg ? (phần đầu) (phấn cuối)

680/ “Truyền tâm ấn” là gì ? Tại sao ngài Huyền-giác  ngộ rồi phải nhờ Lục-tổ ấn chứng ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 7 - 685

681/ “Đại thừa khởi tín luận” là tác phẩm của ai ?

682/ “Giác minh thành lỗi lầm, tư tưởng tức tang vật” nghĩa như thế nào ?

683/ TST hộ niệm người sắp chết như thế nào ?

684/ Xin SP giảng phẩm “Gã cùng tử” trong kinh Pháp-hoa ?

685/ Con có lục căn đầy đủ, sao Tâm-kinh lại nói “không” ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 7 - 690

686/ “Chẳng có mà dung nạp tất cả” là do HT nói hay ngài Long-thọ nói ?

687/ Tham thoại đầu và Công-án khác nhau như thế nào ?

688/ Phẩm “Thí dụ” trong kinh Pháp-hoa có nói về 18 pháp bất cộng, xin được khai thị ?

689/ Sao người phá Trùng-quan chưa làm chủ được sanh tử ?

690/ Sao hàng Nhị-thừa còn chấp vô-ký-không ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 7 - 695

691/ Phật không có dạy tụng Kinh đám mà sao bây giờ có ?

692/ Pháp-môn tu mà mình cảm thấy thoải mái có thành tựu được không ?

693/ Xin HT giảng 2 bài Kệ của các ngài Huệ-năng & Thần-tú ?

694/ Trình : Nguồn thức tâm của con đã ngưng, SP chỉ con cách bảo nhậm ?

695/ Trình sự nghi, xin HT cho con biết có phải là đại nghi không ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 7 - 700

696/ Cái học có chướng ngại cái tham khg ?

697/ Cái khg biết của người tham thiền & cái khg biết của người ngủ mê, chết giấc khác nhau như thế nào ?

698/ Tụng Kinh có được Kiến-tánh khg ?

699/ “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”, xin SP giảng nghĩa bằng chữ Việt ?

700/ “Nhất nhơn thành Đạo cửu huyền siêu” có hợp với nhân quả khg ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 8 - 705

701/ Tập Hương-công có hết bệnh hở khớp xương không ?

702/ Thế nào là “Vô-sở-trụ” ?

703/ Cúng “đại bàng kim xí điểu” là sao con không hiểu ?

704/ “Hàn lu trục khối, sư tử giảo nhân” là sao ?

705/ “Lục nhập vô sanh” là thế nào ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 8 - 710

706/ Thắc mắc về cái “nhìn”, xin SP khai thị ?

707/ Một số người tập “nhân điện” để trị bệnh, vậy tập “hương công” có cần bỏ NĐ khg ?

708/ Giới thanh văn & giới Bồ-tát ý nghĩa như thế nào ?

709/ “Ai là người khg cùng muôn pháp làm bạn”, xin SP khai thị ?

710/ Tham thiền có thể bị mất trí khg ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 8 - 715

711/ Tham thiền bị tẩu hỏa phải làm sao ?

712/ Cúng dường ngàn Phật khg bằng cúng dường một vị “vô tu vô chứng” là sao ?

713/ Chúng con phải tu y theo Kinh nào ?

714/ Giảng thế nào là hư tiêu tín thí ?

715/ Giảng tông chỉ Tịnh-độ : (phần đầu) – (phần cuối)

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 8 - 720

716/ Cách nào ra khỏi nhị biên ?

717/ Làm sao để Đạo-tâm được trường tồn ? (phần đầu) – (phần cuối)

718/ Thế nào là “Thật tướng niệm Phật” ?

719/ Có cảm giác lạ trên thân, xin SP khai thị ?

720/ Tịnh thấp, thiền cao có phải không ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 8 - 725

721/ Thế nào là Tiểu-thừa, Đại thừa ?

722/ Sao nói tụng Kinh là có phước ?

723/ Đốt giấy tiền và cầu siêu có lợi gì khg ?

724/ Nguồn gốc của hai thời công phu ở các chùa ?

725/ Tu là tìm về cái bổn lai ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 8 - 730

731/ “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn”, xin khai thị ?

732/ Thỉnh Tăng về nhà cúng dường cầu siêu cho người vừa mất có tác dụng không ?

733/ Kể chuyện rùa biển bất lực trước rùa giếng…

734/ Trình: con nhìn mạnh thì nhức đầu, nhìn nhẹ thì buồn ngủ phải làm sao SP ?

735/ “Ai nói Như-lai có thuyết Pháp là phỉ báng” nghĩa này thế nào ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 8 - 735

731/ “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn”, xin khai thị ?

732/ Thỉnh Tăng về nhà cúng dường cầu siêu cho người vừa mất có tác dụng không ?

733/ Kể chuyện rùa biển bất lực trước rùa giếng…

734/ Trình: con nhìn mạnh thì nhức đầu, nhìn nhẹ thì buồn ngủ phải làm sao SP ?

735/ “Ai nói Như-lai có thuyết Pháp là phỉ báng” nghĩa này thế nào ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 8 - 740

736/ Con chưa hiểu “Tam tự Quy-y” là sao ?

737/ Phật có trước hay Pháp có trước ?

738/ Sự thật về Bồ-đề-đạt-ma ?

739/ SP nói về nghi lễ trước khi hỏa táng của TST.

740/ Tông chỉ của TST ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 8 - 745
741/ Chưa hiểu quy-y “Thường trụ Tam-bảo”, khai thị tụng Kinh là nghe Phật thuyết Pháp: (phần đầu) – (phần cuối)

742/ Giới-luật và khai giá trì phạm ?

443/ TST dạy chú tâm vào Công-án thì làm sao chúng con học hỏi ?

744/ SP khai thị thiền tông “ý hội” cũng không cho…

745/ Giảng ý nghĩa “Tam Bảo” : (phần đầu) – (phần cuối)

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 8 - 750

746/ Nương theo cái “không” nào ?

747/ “Phật pháp bất ly thế gian…” chúng con phải làm sao ?

748/ Giảng Phật pháp và khoa học : (phần đầu) – (phần cuối)

749/ Thực hành cái “không biết” là như thế nào ?

750/ Xin SP dạy con cách tham thoại đầu ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 8 - 755

751/ “Biết” cái nhìn có được không ?

752/ Trình dùng cái “biết” để tu có đúng chánh pháp ?

753/ Cái “không biết của SP dạy là ý của ai ?

754/ Làm sao để trừ vọng tưởng ?

755/ Giảng  giới “Bát quan trai”.

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 8 - 765

761/ Con chưa rõ cái “nhìn”, xin SP khai thị ?

762/ Xin được nghe SP giảng về Bát-nhã ?

763/ Tỉnh thức có phải Như-lai-thiền ?

764/ Nội ma khó trị, Ngoại ma để trị là tại sao ?

765/ Hôn trầm và trạo cử trong lúc ngồi tham làm sao trị ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 8 - 770

766/ Con tham thiền chưa ngộ, kiếp sau có nhân duyên tham tiếp tục không ?

767/ Thọ 5 giới, mỗi tháng ăn chay chỉ được 10 ngày, vậy có nhân quả không ?

768/ Tịnh-độ có “đới nghiêp vãng sanh”, còn TST thì sao ?

769/ Trình: Hỏi câu thoại nhìn vào chỗ không biết, nhìn mãi vẫn còn không biết, vậy có đúng không ?

770/ Hỏi về sinh hoạt của bộ lạc Kogi ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 8 - 775

771/ Từ bi là gì ? làm sao có được TB ?

772/ Vì sao nói “bổn lai vô nhất vật” ?

773/ Tại sao có những vị tu thiền bị “tẩu hỏa nhập ma”, phải điều thân và tâm như thế nào ?

774/ Việc sinh sản vô tính có phải tạo ra linh hồn mới ?

775/ Hiểu và hành thế nào để tương ưng với câu “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TST CD 8 - 779

776/ Thế nào là định huệ ?

777/ Làm thế nào dứt trừ tập khí ?

778/ Thiền học phật giáo và căn bản của 4 Thừa (lớp bồi dưỡng cho Giảng-sư): (phần đầu) (phần giữa) (phần cuối) 

779/ “Phật cao nhất xích, Ma cao nhất trượng” nghĩa như thế nào ?