TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

THƯỢNG TỌA THÍCH HUỆ MINH

Chánh thư ký Tông phong, Trụ trì chùa Thiên Trì huyện Bình Chánh

Email: thientri.bc@gmail.com

Điện thoại: 0908400155

THÀNH PHẦN BAN BIÊN TẬP

THÍCH PHÁP HIỆN
CHÙA PHẬT ĐÀ

Chịu trách nhiệm cập nhật tin tức Phật sự của chùa Phật Đà

THÍCH THIỆN PHÁP
CHÙA TAM BẢO

Chịu trách nhiệm cập nhật tin tức Phật sự của chùa Tam Bảo

THÍCH NỮ LỆ TRÍ
Customer Support

Chịu trách nhiệm đăng kinh sách và băng giảng của Hòa Thượng 

aaaaaaaaaaa
THIỀN ĐƯỜNG LIỄU QUÁN I

Lorem ipsum..